Vad är Krogar mot Knark?

Krogar Mot Knark (KMK) är ett nationellt nätverk bestående av representanter från krogar och myndigheter i ett flertal kommuner. Krogar Mot Knark arbetar för att minska och försvåra användandet av narkotika i krogmiljö. Det nationella nätverket och dess styrgrupp är en stödfunktion för de deltagande kommunerna. Nationella nätverket bistår med riktlinjer, styrdokument samt verktyg för att kunna arbeta med metoden lokalt. Ansvaret för det lokala arbetet ligger på respektive kommun som själva styr och driver samverkan mellan krog, tillstånd och polis. Varje enskild kommun ska, utifrån gällande nationella riktlinjer, lokalanpassa arbetet så att det fungerar i just deras kommun. För mer info gällande åtaganden – se under rubriken ”kriterier”

Att vara en KMK-krog innebär att krogen har uppfyllt de kriterier som har angivits av det nationella nätverket. Krogen kommer, när alla kriterier är uppfyllda att få en grön markering framför sitt namn Krogar Mot Knarks hemsida. För de krogar som vill vara delaktiga i Krogar Mot Knark men ännu inte uppfyllt kriterierna kommer en orange markering finnas framför namnet på hemsidan.

För att i dagsläget kunna bli en KMK-krog så måste man bedriva sin verksamhet i någon av de kommuner som valt att engagera sig i arbetet mot knark på krogen. Även för kommunerna har det nationella nätverket angivit ett antal kriterier som ska uppfyllas.

När det gäller narkotikautbildning av nyckelpersoner på krogen skall dessa ha genomgått Krogar Mot Knarks utbildningspaket.

Aktuellt