Hur blir man en Krogar mot Knark-krog?

All erfarenhet av narkotikaanvändande visar tydligt ett samband med konsumtion av alkohol. De flesta som har testat narkotika någongång i sitt liv uppger att de var alkoholpåverkade vid det tillfället de testade och även när de senare i livet använt narkotika. Många av de som testat narkotika har gjort det i en ”festsituation”.

Krogen är en arena där det finns alkohol och där människor är på ”fest”. Av den anledning är det av yttersta vikt att krogbranschen är väl rustade för att försvåra och minska användandet av narkotika i dess miljö.

En krog som väljer att aktivt vara en ”Krog mot knark” har tydligt visat sitt ställningstagande för visionen om ett narkotikafritt samhälle.

Krogen har visat sin personal att man har vidtagit alla de åtgärder som är möjliga för att ge dem en narkotikafri arbetsmiljö.

Krogen har sänt ett tydligt budskap till sina gäster om att man gör allt för att vara en narkotikafri ”festmiljö”

Kriterier Krogar

KROGMILJÖRONDER, krogen skall med en representant från kommunens referensgrupp och utifrån ett standardiserat dokument titta över vilka fysiska förändringar man kan göra i lokalerna för att försvåra användande och hantering av narkotika. En rond skall göras på dagtid och en rond på kvälls/nattetid.

POLICYARBETE, samtliga krogar skall ha ett aktivt policyarbete gällande narkotika på krogen. Ett policydokument och en handlingsplan kopplad därtill tas dram nationellt pch skall användas i möjligaste mån av varje enskild krog. Både förebyggande arbete och rehabilitering skall tydligt definieras.

SAMARBETE MED POLISEN, krogen skall samverka med polisen för att motverka narkotikaförekomst i och i anslutning till deras lokaler. Dels genom att kontakta dem vid narkotikaproblem men även gärna vid t.ex renoveringar, ombyggnationer och nybyggnationer för att tillsammans se över planeringen av den fysiska miljön.

UTBILDA PERSONAL, krogen skall utbilda sin personal. Lägsta kravet är att man utbildar nyckelpersoner, vilka definieras tydligt i policy och handlingsplan. Exempel på nyckelpersoner är krögare, drift/restaurangchef, serveringsansvariga, Utöver det är även serveringspersonalen starkt rekommenderade att deltaga i narkotikautbildning.

Utbildningens innehåll

OBLIGATORISKA MOMENT

Följande moment skall ingå i kommunens narkotikautbildning. Det är att rekommendera att det är en person från polismyndigheten som håller passen.

  • filmscener på påverkan ur den ”Den välklädde knarkaren” – 0,5 tim
  • rättsregler – 1 tim
  • fallbeskrivningar och gruppdiskussioner – 1.5 tim
  • tecken och symtom på påverkan av narkotika – 2 tim

Utbildningen kan om så önskas delas upp på två tillfällen.

REKOMMENDERADE MOMENT

  • Titta på hela filmen ”Den välklädde knarkaren” och därefter ha gruppdiskussioner utifrån filmens manual, passet bör ledas av polis eller annan lämplig person.
  • Konflikthantering, diskutera och öva situationer med narkotikainslag
  • Medicinska effekter. narkotikans effekter i kroppen, beroendemekanismer och belöningssystem. Läkare eller beroendesköterska är lämpliga presentatörer.

VALBARA MOMENT

  • ”Policyutbildning” för krögare och chefer: Syftet är att stödja företagen i deras arbete med policyfrågor samt stödja cheferna i deras yrkesroll.
  • ”Att knarka på krogen” En person som har erfarenhet av att använda narkotika i krogmiljö, antingen som personal eller gäst.