Vad är Krogar mot Knark

Krogar Mot Knark (KMK) är ett nationellt nätverk bestående av representanter från krogar och myndigheter i ett flertal kommuner. Krogar Mot Knark arbetar för att minska och försvåra användandet av narkotika i krogmiljö.

Det nationella nätverket och dess styrgrupp är en stödfunktion för de deltagande kommunerna. Nationella nätverket bistår med riktlinjer, styrdokument samt verktyg för att kunna arbeta med metoden lokalt. Ansvaret för det lokala arbetet ligger på respektive kommun som själva styr och driver samverkan mellan krog, tillstånd och polis. Varje enskild kommun ska, utifrån gällande nationella riktlinjer, lokalanpassa arbetet så att det fungerar i just deras kommun. För mer info gällande åtaganden – se under rubriken ”kriterier”

Att vara en KMK-krog innebär att krogen har uppfyllt de kriterier som har angivits av det nationella nätverket. För att i dagsläget kunna bli en KMK-krog så måste man bedriva sin verksamhet i någon av de kommuner som valt att engagera sig i arbetet mot knark på krogen. Även för kommunerna har det nationella nätverket angivit ett antal kriterier som ska uppfyllas.

När det gäller narkotikautbildning av nyckelpersoner på krogen skall dessa ha genomgått Krogar Mot Knarks utbildningspaket.

Historik

Åren 2002-2006 gjordes en satsning inom Mobilisering mot narkotikas Trestadssatsning, Stockholm-Malmö-Göteborg, för att minska narkotika i krogmiljö um. Satsningen föll väl ut och Mobilisering mot narkotika ville sprida erfarenheterna ut i landet till andra kommuner

2007 gjorde Mobilisering mot narkotika en satsning där landets övriga kommuner bjöds in att delta. 11 kommuner valdes ut till den nationella satsningen. Satsningen föll väl ut och när avstämning gjordes i november 2007 bildades, med medel från Mobilisering mot narkotika, en arbetsgrupp för fortsatt arbete.

I mars 2008 träffade representanter från arbetsgruppen FHI för att diskutera möjligheterna till ekonomiskt stöd för fortsatt arbete för att minska narkotika i krogmiljö ochI juni 2008 biföll FHI ansökan om att fortsätta arbetet. Gemensamt enades man om att även nationellt använda namnet ”Krogar mot Knark”.