Hur blir man en Krogar mot Knark-kommun?

Nätverket Krogar mot knark har blivit beviljat ett ekonomiskt stöd av Folkhälsoinstitutet. Vid projektets start var 21 kommuner aktuella för att deltaga. Samtliga kommuner rekvirerades från de kommuner som ansökt till Mobilisering mot Narkotika om att få deltaga i deras satsning mot narkotika i krogmiljö ,som löpte i olika former mellan 2003 – 2007.

Nätverket Krogar mot Knark rekommenderar alla kommuner som har ett intresse att medverka i en fortsättning av nätverket Krogar mot Knark att börja arbeta med de kriterier som finns för kommunen och de kriterier som finns för krogen.

Nätverket ger gärna råd och stöd till intresserade kommuner. Kontakta Lennart Johansson 0705-267537, alternativt med mail från hemsidan under fliken KONTAKT, för en träff med er referensgrupp.

Kriterier Kommun

OBLIGATORISKA MOMENT

POLITISK FÖRANKRING, det är av yttersta vikt att kommunledningen är medveten om vilka åtagande som ställs för att få var en kommun i Krogar mot Knark.

STRUKTUR, kommunen måste ha en styr/arbetsgrupp innehållande representanter från krogbranschen och myndigheter. Ett flertal kommuner arbetar idag med ansvarsfull alkoholservering. Lämpligen bör arbetet med narkotika hanteras av samma grupp. Den enhet i kommunen som handlägger tillståndsfrågor bör tydligt uttala att de ser positivt på de krogar som aktivt arbetar mot narkotika.

KARTLÄGGNING, varje kommun ska genomföra en kartläggning av narkotikasituationen på stadens krogar. Detta för att kunna följa upp sitt arbete.

UTBILDNING, kommunen skall i samverkan med den lokala polismyndigheten erbjuda narkotikautbildning inom ramarna för Krogar Mot Knark. I den nationella policy som sammanställs av Krogar Mot Knark defenieras tydligt vilka målgrupper det finns krav på att utbilda och vad utbildningen skall innehålla.

REKOMMENDERADE MOMENT

PROJEKTLEDARE/SAMORDNARE, det är att rekommendera att kommunen ger ett uttalat tydligt ansvar till en person att arbeta med Krogar mot Knark satsningen. Dels uttalat i arbetsbeskrivning och dels genom att avsätta tid för samordning av arbetet.

SKÅDESPELARSTUDIE, kommuner där detta är genomförbrbart rekommenderas att göra en skådespelarstudie både innan arbetet startar och senare en uppföljning. Detta är ett bra sätt att se om utbildad personal agerar önskvärt i kontakten med narkotikapåverkade gäster

POLICYUTBILDNING, I vissa kommuner har man tagit fram en utbildning som vänder sig till krögare och chefer inom krogbranschen. Syftet är att stödja företagen i deras arbete med policyfrågor.