Värmdö

Bakgrund – Hur det hela började

Värmdö är en skärgårdskommun utanför Stockholm. Under sommarhalvåret har kommunen tre gånger fler invånare än under resten av året. Många av dem som gästar Värmdö kommer dit för att roa sig och gå på krogen. Några av krogarna har under sommartid många unga besökare från Stockholm. För att förebygga de problem med narkotika och droger som funnits på en del av Stockholms krogar började Värmdö kommun arbeta för att få bort knarket från krogen 2007. Vi har ett nära samarbete mellan kommun, polis, vaktbolag och de krogar som har sena öppettider och ung på publik. Sedan 2007 har vi haft fyra heldagsutbildningar med sammanlagt drygt 250 deltagare och genomfört lika många enkäter bland krogpersonal. I enkäterna har krogpersonalen fått svara på hur mycket narkotika de ser på krogen,vilka attityder de har till narkotika på krogen och vilka drogvannor de själva har.

Den senaste utbildningen, med omkring 50 deltagare, hölls i juni 2011på Seglarrestaurangen på Sandhamn. Till juni 2012 planeras också en utbildning på Sandhamn.

I oktober 2011 skrevs ett avtal mellan Nacka, Värmdö och Tyresö kommuner och Nacka polisen. Avtalet innebär att samtliga parter förbinder sig att arbeta för att få igång ett Krogar mot Knark arbete. I och med detta hoppas Värmdö kommun på att, tillsammans med våra grannkommuner, från och med våren 2012 kunna erbjuda intresserade krögare och krogpersonal en endagars utbildning på fastlandet.

Förankring – Hur är vi strukturerade

Arbetet leds av en kommunens utvecklingsledare i alkohol – och drogfrågor. Det finns idag en referensgrupp bestående av utvecklingsledaren, alkoholhandläggaren, ansvarig polis från närpolis och narkotikaspan, vaktbolaget Probus samt fyra krögare. Referensgruppen arbetar också med Ansvarsfull alkoholservering.

Nuläge – Var befinner vi oss idag

En av våra korgar Seglarrestaurangen på Sandhamn blev, våren 2010, en certifierad Korgar mot Knark krog.

Framtid – Var strävar vi och hur ser vår tidsplan ut

Vår målsättning är

att alla krogar med sena öppettider och ung publik ska delta i arbetet för att få bort Knarket från krogen.

att ha minst en heldagsutbildning om året som vänder sig till vakter, krögare och personal på dessa krogar

att samtliga krogar, med sena öppettider och ung publik ska bli certifierade Krogar mot Knark krogar

att bidra till ett samarbete mellan krögare i Värmdö kommun och grannkommunerna kommer igång