Uppsala

Bakgrund – Hur det hela började

Uppsala kommun har arbetat med Ansvarsfull alkoholservering, STAD Uppsala, sedan 2006 och med i planen fanns då även att utveckla arbetet med att genomföra ytterligare utbildning i narkotika.

Uppsala har varit med i Mobilisering mot narkotikas nationella satsning sedan 2007 och har sedan dess arbetat vidare med ”Uppsala krogar mot knark”. Utbildningstillfällen har erbjudits till de större krogarna med många anställda och utbildningsdagar har genomförts där krogar med sena öppettider, haft möjlighet att anmäla sig.

De krogar som har deltagit i utbildningar har haft träffar med fokus kring ”Uppsala krogar mot knark” och aktivt arbetat med att ta fram bl a en logotype. De har också delat med sig av sin restaurang policy vid krögarträffar. En ambition har varit att skapa förutsättningar för att bilda ett krögarnätverk i Uppsala.

Förankring – Hur är vi strukturerade

Metoden har förankrats i Uppsala kommuns nämnd för serveringstillstånd (SLN). STAD Uppsala, ansvarsfull alkoholservering och Uppsala Krogar mot Knark har en gemensam referensgrupp med representanter från: Krögare, Polis, Tillståndsenheten Uppsala kommun, Länsstyrelsen, Akademiska sjukhuset beroendeklinik samt kurator för nationerna.

Tillståndsenheten, Uppsala kommun, är ansvarig för utbildning i Ansvarsfull alkoholservering och Polismyndigheten har ett större ansvar i arbetet med ”Uppsala krogar mot knark” och utbildningstillfällen. Från och med 2010 är preventionssamordnaren I Uppsala kommun Vård & bildning samordnare för Krogar mot knark och har till uppgit att samordna arbtet i kommunen med dessa aktörer;följa upp policyn etc

Mer information om STAD Uppsala, Ansvarsfull alkoholservering finns på webbsidan:

www.staduppsala.se

Nuläge – Var befinner vi oss idag

En arbetsgrupp för Uppsala krogar mot knark har deltagit i de träffar och utbildningar som genomförts under våren av den nationella styrgruppen.

Efter uppstartskonferensen i Västerås och det arbete som sedan har skett under våren så har Uppsala som målsättning att arbeta efter de kriterier som angivits av den nationella gruppen.

Polismyndigheten utbildar de större krogarna på plats och man har då möjlighet att samla nyckelpersoner samt serveringspersonal vid samma tillfälle. Under utbildningen går man igenom vilka förändringar som kan göras i lokalerna för att försvåra bruk och hantering av narkotika. En utbildningsdag förläggs hos Polismyndigheten efter STAD Uppsala ansvarsfull alkoholservering där krogar med sena (03) öppettider och personer som inte redan är utbildade erbjuds att delta. Sedan tidigare har man beslutat att erbjuda dessa krogar utbildning i första hand då de har en bra möjlighet att aktivt delta i arbetet. På en konferens i Götebrog april 2010 diskuterades en nationell media kampanj 28-29 maj för att synliggöra Krogar mot knark nätverket. Inför kampanjen hålls ett möte med certifierade krogar i Uppsala och material delas ut. Vi bestämde att exponera en av de framtagna affischerna särskilt. En polis åker på utbildningen i Västerås den 26 maj 2010. från och med 2011 erbjuds även natioerna utbildning och medlemsskap i krogar mot knark nätverket. Först ut är Stockholms nation. Våren 2011 kommer även uppföljning göras på samtliga krogar som deltagit från början, ny personal får utbildning och policydokument uppdateras.

Framtid – Var strävar vi och hur ser vår tidsplan ut

Arbetet med Uppsalas krogar mot knark är i ett uppbyggnadsskede. Under året så planeras möten i referensgruppen för att ytterligare stärka och forma arbetet för Uppsalas KmK efter de kriterier som den nationella gruppen har arbetat fram. Vi ser fram emot att få utveckla vårt arbete med det positiva stöd som har genomsyrats av inblandade aktörer och nationella gruppen.

Vi hoppas att vi snart har fler krogar med på webbsidan och att arbetet med Uppsalas krogar mot knark blir starkt och långsiktigt. Vi arbetar även för att få med samtliga nationer i arbetet mot knark.