Umeå

Umeå från älven

Foto: Fredrik Larsson

Bakgrund

2009 ställdes frågan till Umeå kommuns referensgrupp om det fanns ett intresse att delta i det nationella nätverket Krogar mot Knark. Referensgruppen består av presidiet från socialnämnden, tillståndsenheten, polisen, ordningsvaktsföreningen samt krögare. Samtliga representanter var intresserad att ingå i närverket och en arbetsgrupp bildades som består av processledaren från UmeBRÅ (kommunens drog- och brottsförebyggande råd) en polis samt en krögare. Som första steg åkte arbetsgruppen på konferens i Norrköping för att ta del av erfarenheter från övriga kommuner i Sverige.

Förankring

Arbetet med Krogar Mot Knark är förankrat i UmeBrå styrgrupp som består av politiker samt verksamhetschefer från kommunen och landstinget samt representanter från polisen. Kommunens alkohol-, drog- och brottsförebyggande arbete styrs av en aktivitetsplan som är beslutad av UmeBrå styrgrupp. Till varje enskild aktivitet avsätts medel för möjliggörande av aktiviteter inom området. En arbetsgrupp är bildad med en representant från krögarna, en från polisen samt samordnare för UmeBrå.

Nuläge

Under våren 2015 har vi genomfört en grundutbildning till krogpersonal och ordningsvakter med 19 deltagare, framförallt ordningsvakter. Våra två representanter i arbetsgruppen från poliser har deltagit i narkotikapolisföreningens konferens under april 2015. Vi kommer också delta i Krogar mot knarks nationella kampanj 29-30 maj, där nio krogar är aktiva.

Framtid

Tio krogar certifierades 2012 i Umeå. Vissa av dem har fallit ifrån och vi har som målsättning att fler krogar ska delta i vårt lokala nätverk. Under 2015 har vi som ambition att förnya certifikaten för de krogar som är intresserade att vara aktiva i nätverket.

Vi planerar en policyutbildning tillsammans med länsstyrelsen där krögarna för möjlighet att träffas och gemensamt arbetar fram gäst- och personalpolicy. Arbetsgruppen kommer att åka på den årliga konferensen i oktober.