Skövde

Bakgrund – Hur det hela började

Trygg i stan, startade som ett samverkansprojekt 2005, mellan krogarna, polisen och kommunen. Syftet är att förebygga det krogrelaterade våldet. Sedan starten har 194 anställda inom krognäringen utbildats i ansvarsfull alkoholservering. Polisen har ökat den polisiära närvaron och sett över tillstånd vad gäller verksamhet och ordningsvakter. Idag förs en kontinuerlig dialog med krögarna om ordningsläget. Ordningsvakternas har haft en viktig roll i framgången i Trygg i stans resultat. Samverkan Polis- ordningsvakter har stärkts och man träffas minst två gånger per månad inför helgen för att gå igenom föregående helger liksom vad man kan förvänta sig de kommande.

Resultat som uppnåtts är att den krogrelaterade misshandeln har minskat med närmare 40 procent sedan starten. Trygg i stan är inte längre ett projekt utan ordinarie verksamhet.

En gång per år inbjudes samtliga nöjeskrogar, Kårhusets Sexmästeri samt politiker från brottsförebyggande rådet till en information om nuläget.

Möjligheten att ingå som en av de 21 kommuner i projektet Krogar mot knark, kom mycket lägligt för våran del, då narkotika var nästa steg i våran samverkan.

Förankring – Hur är vi strukturerade

Trygg i stans samverkansgrupp med representanter från krögarna, polisen och kommunen träffas en gång per år. Drogförebyggande samordnaren är sammankallande.

Nuläge – Var befinner vi oss idag

Samtliga nöjeskrogar är med i samverkan.

Framtid – Var strävar vi och hur ser vår tidsplan ut

Målsättning:

Fortsätta utveckla samverkan i syfte att förebygga våldsbrott i krogmiljön samt försvåra narkotikahanteringen på Skövdes krogar genom en kontonuerlig dialog samt utbildning av samtlig personal.