Helsingborg

Bakgrund – Hur det hela började

Helsingborgs stad startade ett projekt kallat KROG-projektet år 2006. Projektet byggde på STAD-metoden där utbildning och samverkan med branschen är två viktiga delar för att minska skadegörelse, våld och hot i krogmiljön. Krogägarna i Helsingborg efterlyste redan från start extra resurser till krogarna i form av polisiär närvaro och de önskade narkotikautbildning till sin personal då många menade att narkotikan blivit ett vanligt inlslag i krogmiljön. Flera av krögarna arbetade redan aktivt med att förebygga narkotikahantering på krogen, men den polisiära närvaron haltade och sågs som avgörande för ett fortsatt förebyggande arbete.

KROG-projektet ansökte tillsammans med polisen om att vara med i det nationella nätveket mot narkotika för att stärka kompetensen hos både kommun, polis och krogbranschen i narkotikaförebyggande arbete.

Efter ett par års arbete har nu Helsingborg en egen narkotikagrupp inom polisen som arbetar 30 % av sin tid på krogen. I samarbete med Helsingborgs stads KROG-projekt utbildar narkotikagruppen ordningsvakter och annan krogpersonal för att stärka samarbetet och underlätta polisens arbete under helgnätterna. Detta har gett otroligt goda resultat och vi är alla överrens om att framgången ligger i ett organiserat och nära samarbete mellan kommun, polis och bransch. Engagerade och kompetenta poliser, krögare, ordningsvakter och tjänstemän utgör grunden för ett framgångsrikt arbete på lokalt plan – Krogar Mot Knark ger inspiration och skapar kontaktytor.

Förankring – Hur är vi strukturerade

KROG-projektet drivs av Helsingborgs stad och en projektledare är anställd för att driva arbetet framåt. Inom KROG-projektet finns krögarnas forum: KROGnätverket. Detta nätverk har ingen urskiljbar ledning utan drivs enbart av ett gemensamt intresse för att jobba aktivt för ett sunt krogliv i stan. Varje medlem tar själv ansvar för sin delaktighet i nätverket. KROGnätverket utgör en plattform för krögare och myndigheter att diskutera hur vi tillsammans ska arbeta för en ökad trygghet för våra gäster och för vår personal. Här har krögarna all möjlighet att lyfta frågor, påverka beslut som rör branschen och skapa goda kontakter med myndigheter och med varandra. Att arbeta aktivt för att få bort narkotikan från krogen är en av nätverkets gemensamma punkter och medlemskap i nätverket kräver bland annat ett aktivt ställningstagade mot narkotika. I nätverket sitter förutom ett tjugotal krogägare även representanter från polisens narkotikagrupp och kommunens tillståndsenhet. För mer info besök vår webbsida www.krognatverket.se

Nuläge – Var befinner vi oss idag

Vi arbetar aktivt för att få fler involverade i KROGnätverket och därmed få fler krogar att aktivt ta ställning mot narkotikan. Tillsammans med polisen har vi utbildat krogpersonal i narkotika på krogen sedan 2007 och de senaste årens tillskott av en engagerad och högst kompetent narkotikagrupp har drastiskt intensifierat arbetet ute i krogmiljön.

Framtid – Var strävar vi och hur ser vår tidsplan ut

Vi strävar efter att få så många krogar som möjligt att förstå vinsten av att synliggöra sitt arbete med att förebygga narkotikan från krogen. Vi strävar efter att gästerna i framtiden aktivt ska ta ställning och välja de krogar som arbetar för en tryggare och sundare krogmiljö – där narkotika inte hör hemma.